กรุณาเลือกประเภทการขอรับบริการ / Please select service

กรณีต้องการให้คัดแยกจุลินทรีย์แล้วจำแนกชนิดจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้ ผู้ขอรับบริการต้องขอรับบริการและชำระค่าบริการคัดแยกจุลินทรีย์ก่อนขอรับบริการจำแนกชนิดจุลินทรีย์ For both services, the customer must complete and make payment for the isolation service before submitting a request for identification service.


Next >>
Next >>