ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยหรือ Thailand Bioresource Research Center (TBRC) ดำเนินการภายใต้ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ไบโอเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) โดยเป็นหน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรที่มุ่งเน้นการเก็บรักษา ให้บริการ และบริหารจัดการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์และชีววัสดุรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง TBRC ยังมุ่งเน้นการให้บริการเทคนิคด้านต่างๆ ตามมาตรฐานสากลเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังได้ทำงานประสานกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในประเทศ สถาบันวิจัยในอาเซียน และเครือข่ายความร่วมมือในระดับประเทศและนานาชาติ ดังนั้นการร่วมมือกับ TBRC จะช่วยเชื่อมโยงท่านไปยังกลุ่มนักวิจัย หน่วยงานวิจัย และภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ด้านการใช้ประโยชน์จุลินทรีย์และชีววัสดุ
เป็นศูนย์ชีววัสดุชั้นนำในอาเซียนที่เชื่อมโยงระบบการบริหารจัดการชีววัสดุที่ทันสมัยและเป็นไปตามกฎระเบียบนานาชาติเข้ากับการวิจัยและนวัตกรรม
  1. เป็นศูนย์กลางการรวบรวมชีววัสดุและข้อมูลโดยใช้ระบบบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานระดับนานาชาติเพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์ชีววัสดุอย่างสูงสุด
  2. สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ชีววัสดุอย่างยั่งยืนเป็นไปตามกฎระเบียบนานาชาติ (อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์)
  3. สร้างความร่วมมือระดับประเทศและนานาชาติด้านการวิจัยเกี่ยวกับชีววัสดุ
  4. พัฒนาบุคลากรด้านการเก็บรักษาและบริหารจัดการชีววัสดุ