Deposit of microorganisms
รายละเอียดการรับฝาก
  • จุลินทรีย์ที่รับฝากจะถูกเก็บรักษาแบบเป็นความลับ เฉพาะผู้ฝากเท่านั้นมีสิทธิเข้าถึงจุลินทรีย์ที่ฝาก
  • TBRC รับฝากแบคทีเรีย ยีสต์ และรา บางกลุ่มที่จัดอยู่ใน Risk Group 1 หรือ 2
  • ผู้ฝากต้องยอมรับนโยบายการรับฝากและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝาก และควรกรอกฟอร์มฝากผ่านระบบออนไลน์ของTBRC ก่อนที่จะส่งจุลินทรีย์
  • ผู้ฝากควรปฏิบัติตามวิธีการนำส่งจุลินทรีย์เพื่อฝากเก็บรักษา
วิธีการนำส่งจุลินทรีย์เพื่อฝากเก็บรักษา
นโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการฝากจุลินทรีย์
ค่าบริการ
รายละเอียด ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานในประเทศไทย ต่างประเทศ
ค่าเก็บรักษาจุลินทรีย์ (กรณีผู้ฝากส่งจุลินทรีย์แบบเชื้อสด) 9 หลอด (8 หลอดสำหรับเก็บเข้าคลัง 1 หลอดสำหรับตรวจสอบหลังเก็บรักษา) 2,000 บาท/สายพันธุ์ 6,000 บาท/สายพันธุ์
ค่าบริการเตรียมหลอดเพิ่มเติมสำหรับให้ผู้ฝากนำไปเก็บรักษาด้วยตนเอง (เฉพาะจุลินทรีย์ที่สามารถเก็บรักษาด้วยวิธี liquid-drying ได้เท่านั้น) 150 บาท/หลอด 450 บาท/หลอด
ค่าดูแลรักษาจุลินทรีย์ 5-10 หลอด 2,000 บาท/สายพันธุ์/ปี 4,000 บาท/สายพันธุ์/ปี
มากกว่า 10 หลอด 2,000 บาท/ทุก 10 หลอด/สายพันธุ์/ปี 4,000 บาท/ทุก 10 หลอด/สายพันธุ์/ปี
ค่าตรวจสอบการรอดชีวิต (upon request) 500 บาท/สายพันธุ์/ครั้งที่ตรวจ 1,500 บาท/สายพันธุ์/ครั้งที่ตรวจ
ค่าตรวจความถูกต้องสายพันธุ์ (upon request) 2,500-4,000 บาท/สายพันธุ์
ดูรายละเอียดจาก บริการคัดแยกและจำแนกชนิดจุลินทรีย์
5,000-8,000 บาท/สายพันธุ์
ดูรายละเอียดจาก บริการคัดแยกและจำแนกชนิดจุลินทรีย์
ค่าเตรียมจุลินทรีย์ชุดใหม่เพื่อเก็บรักษา (upon request) 1,500 บาท/ทุก 5 หลอด/สายพันธุ์
ดูรายละเอียดจาก บริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์
4,500 บาท/ทุก 5 หลอด/สายพันธุ์
ดูรายละเอียดจาก บริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์
ค่าบริการธนาคาร ผู้ฝากรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร ผู้ฝากรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร