Deposit of microorganisms
สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ฝาก
ผู้ฝากสามารถขอรับบริการชีววัสดุระดับโมเลกุลที่ตนเองฝากเก็บรักษาที่ TBRC ได้ โดยไม่เสียค่าบริการเมื่อขอรับบริการ 2 ครั้งแรก
รายละเอียดการรับฝาก
  • TBRC รับฝากเวคเตอร์ที่เตรียมอยู่ในเซลล์เจ้าบ้าน รีคอมบิแนนท์เวคเตอร์ที่เตรียมอยู่ในเซลล์เจ้าบ้าน รา ยีสต์ หรือยูคาริโอตประเภทอื่นๆ ที่เป็นรีคอมบิแนนท์ และเซลล์เจ้าบ้าน ที่จัดอยู่ใน Risk Group 1 หรือ 2 ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือกำลังจะตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์ หรือมีข้อมูลคุณสมบัติหรือลักษณะพิเศษ

  • ผู้ฝากต้องยอมรับนโยบายการรับฝากและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการฝาก และควรกรอกฟอร์มฝากผ่านระบบออนไลน์ของ TBRC ก่อนที่จะส่งตัวอย่างชีววัสดุระดับโมเลกุล

  • ผู้ฝากควรปฏิบัติตามวิธีการนำส่งชีววัสดุระดับโมเลกุลเพื่อฝากเก็บรักษา

  • กระบวนการเก็บรักษาและตรวจสอบคุณภาพชีววัสดุระดับโมเลกุลใช้เวลาประมาณ 60 ถึง 90 วัน
วิธีการนำส่งชีววัสดุระดับโมเลกุลเพื่อฝากเก็บรักษา
นโยบาย หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการฝากชีววัสดุระดับโมเลกุล
ค่าบริการ
รายละเอียด ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานในประเทศไทย ต่างประเทศ
ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ
ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะแบบมีเงื่อนไข เพื่อการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ไม่มีค่าบริการ ไม่มีค่าบริการ
ขอทราบข้อมูลการให้บริการชีววัสดุระดับโมเลกุล 2,500 บาท/ตัวอย่าง/5 ปี 5,000 บาท/ตัวอย่าง/5 ปี
ค่าบริการธนาคาร ผู้ฝากรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร ผู้ฝากรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร