ค้นหาเอนไซม์อุตสาหกรรมจากจุลินทรีย์

TBRC มีเทคโนโลยีตรวจคัดเลือกสายพันธุ์จุลินทรีย์เป้าหมายแบบรวดเร็วสมรรถนะสูง (High throughput screening) ในการบริการวิเคราะห์ค้นหาเอนไซม์อุตสาหกรรมต่างๆ จากจุลินทรีย์

TBRC มีจุลินทรีย์ที่อยู่ในคลังจุลินทรีย์ที่พร้อมนำมาวิจัยต่อยอดได้มากกว่า 95,000 สายพันธุ์
(Research Collection) ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มที่อาจมีศักยภาพและคุณสมบัติตรงกับที่ท่านต้องการ รวมทั้งมีเครื่องมือในการวิเคราะห์และค้นหาเอนไซม์เป้าหมายแบบรวดเร็วสมรรถนะสูง (High throughput screening) ทำให้สามารถทดสอบตัวอย่างได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น หน่วยงานภาคเอกชนหรือภาครัฐที่สนใจจะใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ในคลังวิจัยในการวิเคราะห์หาเอนไชม์อุตสาหกรรมสามารถร่วมมือกับนักวิจัยของ TBRC ในการทำวิจัยเรื่องต่างๆ เช่น

  • วิเคราะห์ศักยภาพของจุลินทรีย์ที่อยู่ในคลังวิจัยของ TBRC โดยใช้วิธีวิเคราะห์ของ TBRC หรือวิธีของหน่วยงานท่าน
  • ใช้เครื่องมือ High throughput ในการวิเคราะห์ศักยภาพของจุลินทรีย์ที่สนใจ
  • พัฒนาวิธีการใหม่เพื่อวิเคราะห์หาเอนไซม์ที่ต้องการ

กรุณาติดต่อ TBRC เพื่อหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับความร่วมมือวิจัย