วิเคราะห์(เมตา)จีโนมของจุลินทรีย์

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าจุลินทรีย์มีบทบาทที่สำคัญต่อระบบนิเวศ รวมทั้งร่างกายมนุษย์และสัตว์ การศึกษาความหลากหลายและความสามารถในการดำเนินปฏิกิริยาเมแทบอลิซึมต่างๆ (Metabolic potential) ของจุลินทรีย์ จึงมีความสำคัญต่อการศึกษาทางนิเวศวิทยา ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยี High-throughput sequencing และการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศ เทคนิค Shotgun sequencing จึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่สร้างองค์ความรู้สำคัญอันจะนำไปสู่ความเข้าใจการตอบสนองและหน้าที่ทางนิเวศวิทยาและของจุลินทรีย์ภายใต้สภาวะแวดล้อมต่างๆ

ขั้นตอนที่ 1

สกัดดีเอ็นเอทั้งหมดจากตัวอย่างที่สนใจศึกษา

ขั้นตอนที่ 2

จัดเตรียม library และอ่านข้อมูลลำดับนิวคลิโอไทด์โดยใช้เทคนิค High-throughput sequencing

ขั้นตอนที่ 3

ข้อมูลลำดับนิวคลิโอไทด์ที่ได้จะผ่านการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ก่อนการวิเคราะห์เชิงลึกทางชีวสารสนเทศตัวอย่างผลวิเคราะห์