บ่งชี้ชนิดจุลินทรีย์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

TBRC ใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว เช่น MALDI-TOF MS และการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในการให้บริการตรวจและจำแนกชนิดจุลินทรีย์ และมีฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนและระดับจีโนมของสายพันธ์ต้นแบบจุลินทรีย์และระบบชีวสารสนเทศที่สนับสนุนการวิเคราะห์บ่งชี้ชนิดจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง

TBRC ใช้เทคโนโลยีที่มีความแม่นยำและรวดเร็ว เช่น MALDI-TOF MS และการวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ในการให้บริการตรวจและจำแนกชนิดจุลินทรีย์ และมีฐานข้อมูลพันธุกรรมระดับยีนและระดับจีโนมของสายพันธ์ต้นแบบจุลินทรีย์และระบบชีวสารสนเทศที่สนับสนุนการวิเคราะห์บ่งชี้ชนิดจุลินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง

TBRC มีบริการดังนี้

  1. จำแนกชนิดจุลินทรีย์ด้วยวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์และ MALDI-TOF MS ตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น
    • จำแนกชนิดจุลินทรีย์ที่สนใจ
    • ระบุว่าจุลินทรีย์ชนิดใดปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์
    • ระบุว่าจุลินทรีย์ที่ใช้อยู่เป็นชนิดที่ถูกต้องหรือไม่
  2. บริการระบุชนิดและนับจำนวนจุลินทรีย์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์โดยใช้วิธี MALDI-TOF MS (ดูรายละเอียดบริการที่ บริการจำแนกและนับจำนวนจุลินทรีย์แต่ละชนิดในผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ว่าในผลิตภัณฑ์มีชนิดจุลินทรีย์ที่ต้องการหรือไม่และมีจำนวนเท่าใด
กรุณาติดต่อ TBRC หากต้องการใช้ความรู้ความสามารถและเทคโนโลยีของ TBRC ในการตอบโจทย์ด้านจุลินทรีย์ของท่าน