ต้องการค้นหาศักยภาพของจุลินทรีย์อื่นๆ ที่อยู่ในคลัง TBRC

นอกจากจุลินทรีย์ที่เปิดให้บริการในออนไลน์แค็ตตาล็อกแล้ว TBRC ยังมีจุลินทรีย์ที่อยู่ใน Research collection* อีกมากกว่า 80,000 สายพันธุ์ ซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์กลุ่มต่างๆ หลายกลุ่มที่อาจมีศักยภาพและคุณสมบัติตรงกับที่ท่านต้องการ โดยทำงานร่วมกับนักวิจัยของ TBRC ในรูปแบบโครงการร่วมวิจัยข้อดีในการทำงานร่วมกัน


1. เข้าถึงจุลินทรีย์ส่วนที่ยังไม่ได้อยู่ในแค็ตตาล็อกและค่าบริการไม่สูง (เมื่อทดสอบจุลินทรีย์เป็นจำนวนมาก)
2. การร่วมมือกันนอกจากจะได้ผลวิจัยหรือผลิตภัณฑ์แล้วอาจนำไปสู่การทำงานด้านอื่นๆ ร่วมกันอีกเช่นการถ่ายทอดเทคโนโลยี การพัฒนาบุคลากรขั้นตอนการสร้างความร่วมมือ


1. ติดต่อ TBRC (tbrcservice@biotec.or.th) และอธิบายสั้นๆ เกี่ยวหัวข้องานวิจัยที่สนใจ
2. หารือร่วมกัน
3. ลงนามในสัญญารักษาความลับ และหารือรายละเอียดความร่วมมือ
4. ลงนามในสัญญาความร่วมมือ


*จุลินทรีย์ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจำแนกโดยลักษณะทางสัณฐานวิทยาหรือชีวเคมี