• ถ้าตัวอย่างที่ท่านส่งเพื่อจำแนกชนิดจุลินทรีย์ยังไม่ได้คัดแยกเป็นเชื้อบริสุทธิ์ กรุณาขอรับบริการคัดแยกจุลินทรีย์ก่อน (หลังกระบวนการคัดแยกจุลินทรีย์เสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ท่านขอรับบริการจำแนกชนิดจุลินทรีย์ต่อไป)
  • ถ้าตัวอย่างที่ท่านส่งเป็นเชื้อบริสุทธิ์ กรุณากรอกฟอร์มขอรับบริการที่หน้าเพจนี้ กรณีขอรับบริการจำแนกชนิดจุลินทรีย์ด้วยวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งจีโนม ผู้ขอรับบริการต้องส่งข้อมูลลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16s rDNA พร้อมกับตัวอย่างจุลินทรีย์ ถ้าท่านยังไม่มีข้อมูลดังกล่าวกรุณาขอรับบริการจำแนกชนิดจุลินทรีย์ด้วยวิธีวิเคาระห์ลำดับนิวคลีโอไทด์เฉพาะส่วนก่อน

รายละเอียดบริการคัดแยกจุลินทรีย์
รายละเอียดบริการจำแนกชนิดจุลินทรีย์
วิธีการนำส่งตัวอย่าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ค่าบริการ
รายการ กลุ่มจุลินทรีย์ รายละเอียด ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานในประเทศไทย ต่างประเทศ
ค่าจำแนกชนิดจุลินทรีย์ด้วยวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์เฉพาะส่วน แบคทีเรีย วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA (single strand, ~1,000 bp) 2,500 บาท/ไอโซเลท 5,000 บาท/ไอโซเลท
วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ 16S rDNA (double strand, 1,300 bp) 4,000 บาท/ไอโซเลท 8,000 บาท/ไอโซเลท
ยีสต์ วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์บริเวณ D1/D2 domain ของ 26S rDNA (500-600 bp) 2,500 บาท/ไอโซเลท 5,000 บาท/ไอโซเลท
รา วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนแรกที่ผู้ขอรับบริการเลือก 3,500 บาท/ไอโซเลท 7,000 บาท/ไอโซเลท
วิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ของยีนที่เลือกเพิ่ม 1,500 บาท/ยีน 3,000 บาท/ยีน
ค่าจำแนกชนิดจุลินทรีย์ด้วยวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ทั้งจีโนม แบคทีเรีย 28,000 บาท/ไอโซเลท
(รับได้ไม่เกิน 5 ไอโซเลท/คำขอรับบริการ)
56,000 บาท/ไอโซเลท
(รับได้ไม่เกิน 5 ไอโซเลท/คำขอรับบริการ)
ค่าจำแนกชนิดจุลินทรีย์ด้วยวิธี MALDI-TOF แบคทีเรียและยีสต์ ค่าใช้เครื่องมือ 2,000 บาท/คำขอรับบริการ 4,000 บาท/คำขอรับบริการ
ค่าเตรียมและวิเคราะห์ตัวอย่าง 1,200 บาท/ไอโซเลท
(รับได้ไม่เกิน 20 ไอโซเลท/คำขอรับบริการ)
2,400 บาท/ไอโซเลท
(รับได้ไม่เกิน 20 ไอโซเลท/คำขอรับบริการ)
ค่าบริการกรณีขอรับบริการแบบเร่งด่วน (วิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์เฉพาะส่วน) แบคทีเรียและยีสต์ รายงานผลให้ผู้ขอรับบริการทราบประมาณ 14 วันหลังจากได้รับเชื้อบริสุทธิ์ 2,500 บาท/ครั้งที่ขอรับบริการ
(รับได้ไม่เกิน 10 ไอโซเลท/คำขอรับบริการ)
ไม่เปิดให้บริการ
ค่า Strain purification (กรณีเชื้อสดที่ได้รับจากผู้ขอรับบริการมีการปนเปื้อน) แบคทีเรียและยีสต์ 300 บาท/ไอโซเลท 600 บาท/ไอโซเลท
ค่าบริการธนาคาร   ผู้ขอรับบริการรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร ผู้ขอรับบริการรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร