รายละเอียดบริการคัดแยกจุลินทรีย์
รายละเอียดบริการคัดแยกจุลินทรีย์
  • ให้บริการคัดแยกเฉพาะแบคทีเรีย ยีสต์ และรา ที่สามารถเพาะเลี้ยงได้ในห้องปฏิบัติการตามวิธีและสภาวะที่ระบุไว้ในฟอร์มขอรับบริการเท่านั้น
  • ไม่รับคัดแยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างมีแหล่งมาจากผู้ป่วย สัตว์ป่วย รวมถึงดอกเห็ดสดกลุ่ม Agaricus และ Boletus หรือตัวอย่างประเภทอื่นๆ ที่เสียสภาพได้ง่าย ซึ่งอาจทำให้เกิดการปนเปื้อนด้วยจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆ
  • ไม่รับคัดแยกจุลินทรีย์จากตัวอย่างที่ส่งจากต่างประเทศ
วิธีการนำส่งตัวอย่าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ค่าบริการ
รายการ กลุ่มจุลินทรีย์ รายละเอียด ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานในประเทศไทย ต่างประเทศ
ค่าคัดแยกจุลินทรีย์จากตัวอย่าง แบคทีเรียและยีสต์ Swab test/Serial dilution 500 บาท/ตัวอย่าง ไม่เปิดให้บริการ
Total plate count 500 บาท/ตัวอย่าง ไม่เปิดให้บริการ
รา Direct isolation 1,000 บาท/ตัวอย่าง ไม่เปิดให้บริการ
แบคทีเรีย ยีสต์ และรา Strain purification 300 บาท/ไอโซเลท ไม่เปิดให้บริการ
ค่าเตรียมจุลินทรีย์ที่คัดแยกได้เพื่อส่งคืนให้ผู้ขอรับบริการ แบคทีเรีย ยีสต์ และรา เชื้อสด 150 บาท/ไอโซเลท/หลอด ไม่เปิดให้บริการ
เชื้อระเหยแห้ง (Liquid-dried culture) 1,500 บาท/ไอโซเลท/5 หลอด 
ดูเพิ่มเติมที่ บริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์
ไม่เปิดให้บริการ
ค่าบริการธนาคาร   ผู้ขอรับบริการรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร ผู้ขอรับบริการรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร