รายละเอียดบริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์
รายละเอียดบริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์

TBRC ให้บริการเทคนิคเก็บรักษาจุลินทรีย์ โดยจุลินทรีย์ที่ผู้ขอรับบริการส่งให้ TBRC จะถูกเก็บรักษาโดยผู้เชี่ยวชาญ จากนั้น TBRC จะส่งหลอดจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาแล้วคืนให้ผู้ขอรับบริการเพื่อนำไปเก็บรักษาด้วยตนเอง

งานที่เปิดให้บริการ
  • เก็บรักษาจุลินทรีย์โดยวิธีระเหยแห้ง (Liquid drying)
  • เตรียมจุลินทรีย์เพื่อเก็บรักษาในคลังแช่แข็ง
วิธีการนำส่งตัวอย่าง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ค่าบริการ
รายการ รายละเอียด ค่าบริการ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานในประเทศไทย ต่างประเทศ
ค่าเก็บรักษาจุลินทรีย์โดยวิธีระเหยแห้ง (Liquid drying) 5 หลอด 1,500 บาท/สายพันธุ์ 4,500 บาท/สายพันธุ์
หลอดที่ 6 เป็นต้นไป 150 บาท/หลอด 450 บาท/หลอด
ค่าเตรียมจุลินทรีย์เพื่อเก็บรักษาในคลังแช่แข็ง 5 หลอด 1,500 บาท/สายพันธุ์ ไม่เปิดให้บริการ
หลอดที่ 6 เป็นต้นไป 150 บาท/สายพันธุ์ ไม่เปิดให้บริการ
ค่าเพาะจุลินทรีย์เพื่อเก็บรักษา กรณีจุลินทรีย์ตั้งต้นที่ผู้ขอรับบริการส่งให้ TBRC ถูกเก็บรักษาแบบระเหยแห้งหรือระเหิดแห้ง 500 บาท/หลอด 1,500 บาท/หลอด
ค่า Strain purification กรณีจุลินทรีย์ตั้งต้นที่ได้รับจากผู้ขอรับบริการมีการปนเปื้อน 300 บาท/สายพันธุ์ 600 บาท/สายพันธุ์
ค่าส่งจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการเก็บรักษาแล้วคืนให้ผู้ขอรับบริการ จุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการระเหยแห้ง ไม่คิดค่าบริการ AEC countries
1,500 Baht/request
Non-AEC countries
3,000 Baht/request
จุลินทรีย์ที่เตรียมเพื่อเก็บรักษาในคลังแช่แข็ง ผู้ขอรับบริการรับหลอดจุลินทรีย์ด้วยตนเองที่ TBRC ไม่เปิดให้บริการ
ค่าบริการธนาคาร   ผู้ขอรับบริการรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร ผู้ขอรับบริการรับผิดชอบค่าบริการธนาคาร