รายละเอียดบริการคัดแยกจุลินทรีย์
รายละเอียดบริการฝึกอบรม

TBRC ให้บริการฝึกอบรมรายบุคคล (ครั้งละไม่เกิน 5 คน) เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักวิจัย รวมถึงผู้ที่ทำหน้าที่เก็บรักษาและดูแลจุลินทรีย์ของหน่วยงาน นอกจากนี้ยังเปิดฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นด้านการเก็บรักษาจุลินทรีย์แก่นักศึกษา (กลุ่มละ 40-60 คน)

หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียด ระยะเวลา (วัน)
การเก็บรักษาจุลินทรีย์(แบคทีเรีย ยีสต์ และรา) วิธีแช่แข็ง 0.5
วิธีระเหยแห้ง (Liquid drying) 2
การบริหารจัดการศูนย์เก็บจุลินทรีย์ กระบวนการรับฝาก ดูแลรักษา และให้บริการจุลินทรีย์ (discussion-based training) 2
การจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์
ยีสต์ (DNA extraction and amplification, sequence analysis) 3
แบคทีเรีย (DNA extraction and amplification, sequence analysis, phylogenetic construction for identification purpose) 3
ฝึกอบรมแบบกลุ่มสำหรับนักศึกษา บรรยายเรื่องวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 1 hour
- บรรยายเรื่องวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์
- ปฏิบัติการเรื่องการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีแช่แข็ง
- สาธิตเรื่องการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีระเหยแห้ง (Liquid drying)
~10 am - 4 pm
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
ค่าบริการ
หัวข้อฝึกอบรม รายละเอียด ระยะเวลา (วัน) ค่าบริการ* (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หน่วยงานในประเทศไทย ต่างประเทศ
การเก็บรักษาจุลินทรีย์
(แบคทีเรีย ยีสต์ และรา)
วิธีแช่แข็ง 0.5 3,000 บาท/คน 6,000 บาท/คน
วิธีระเหยแห้ง (Liquid drying) 2 6,000 บาท/คน 12,000 บาท/คน
การบริหารจัดการศูนย์เก็บจุลินทรีย์ กระบวนการรับฝาก ดูแลรักษา และให้บริการจุลินทรีย์ (discussion-based training) 2 4,000 บาท/คน 8,000 บาท/คน
การจัดจำแนกจุลินทรีย์โดยวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์
ยีสต์ (DNA extraction and amplification, sequence analysis) 3 15,000 บาท/คน 30,000 บาท/คน
แบคทีเรีย (DNA extraction and amplification, sequence analysis, phylogenetic construction for identification purpose) 3 15,000 บาท/คน 30,000 บาท/คน
ฝึกอบรมแบบกลุ่มสำหรับนักศึกษา บรรยายเรื่องวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์ 1 hour 2,000 บาท/กลุ่ม
(ไม่เกิน 60 คน)
ไม่เปิดให้บริการ
- บรรยายเรื่องวิธีการเก็บรักษาจุลินทรีย์
- ปฏิบัติการเรื่องการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีแช่แข็ง
- สาธิตเรื่องการเก็บรักษาจุลินทรีย์ด้วยวิธีระเหยแห้ง (Liquid drying)
~10 am - 4 pm 6,000 บาท/กลุ่ม
(ไม่เกิน 40 คน)
ไม่เปิดให้บริการ

* ผู้ขอรับบริการเป็นผู้ชำระค่าบริการของธนาคาร ค่าบริการฝึกอบรมไม่รวมค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าประกันการเดินทาง ค่าประกันสุขภาพ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้ขอรับบริการ