TBRC เปิดให้บริการรับฝากจุลินทรีย์และชีววัสดุ 4 รูปแบบ กรุณาอ่านรายละเอียดการฝากก่อนกรอกฟอร์มฝาก

TBRC ให้บริการเทคนิคเกี่ยวกับชีววัสดุและจุลินทรีย์หลากหลายบริการเพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิจัยและธุรกิจต่างๆ

TBRC ให้บริการฝึกอบรมหลากหลายหัวข้อแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ และนักวิจัย