คลิกเพื่อดูรายการสายพันธุ์โพรไบโอติกในแค็ตตาล็อกของเรา สายพันธุ์โพรไบโอติก (อ้างอิง: Bulletin of the International Dairy Federation No.377/2002)

ชื่อวิทยาศาสตร์ คุณสมบัติ ประเภท ประเภทอุตสาหกรรม
Acetobacter aceti ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Aspergillus oryzae ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Azospirillum brasilense ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Azotobacter beijerinckii ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Azotobacter chroococcum ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Azotobacter paspali ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Bacillus amyloliquefaciens เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus atrophaeus เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus clausii เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus coagulans เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus firmus ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Bacillus fusiformis เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus lentus เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus licheniformis เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Bacillus megaterium เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Bacillus mojavensis เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus pumilus เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bacillus subtilis เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Bacillus vallismortis เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Baculoviridae GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bifidobacterium adolescentis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bifidobacterium animalis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bifidobacterium bifidum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bifidobacterium breve GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bifidobacterium longum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Bradyrhizobium japonicum ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Brevibacterium lactofermentum เฉพาะใช้เพื่อการผลิตกรดอะมิโนเท่านั้น GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Corynebacterium glutamicum เฉพาะใช้เพื่อการผลิตกรดอะมิโนเท่านั้น GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Debaryomyces hansenii GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Geobacillus stearothermophilus เฉพาะที่ไม่ก่อพิษ GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Hanseniaspora uvarum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Kluyveromyces lactis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Kluyveromyces marxianus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Komagataella pastoris เฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใช้ผลิต เอนไซม์เท่านั้น GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus acidophilus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus alimentarius GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus amylolyticus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus amylovorus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus aviaries GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus brevis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus buchneri GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus casei GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus cellobiosus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus collinoides GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus coryniformis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus crispatus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus curvatus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus delbrueckii GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus farciminis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus fermentum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus gallinarum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus gasseri GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus helveticus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus hilgardii GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus johnsonii GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus kefiranofaciens GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus kefiri GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus mucosae GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus panis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus paracasei GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus paraplantarum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus pentosus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus plantarum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus pontis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus reuteri GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus rhamnosus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus sakei GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus salivarius GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus sanfranciscensis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactobacillus zeae GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Lactococcus lactis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Leuconostoc citreum GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Leuconostoc lactis GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Leuconostoc mesenteroides GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Oenococcus oeni GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Pediococcus acidilactici GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Pediococcus dextrinicus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Pediococcus pentosaceus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Pichia angusta เฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใช้ผลิต เอนไซม์เท่านั้น GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Pichia jadinii เฉพาะชนิดพันธุ์ที่ใช้ผลิต เอนไซม์เท่านั้น GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Potyviridae GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Propiobacterium acidopropionici GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Propionibacterium freudenreichii GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Pseudomonas fluorescens ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Rhizobium leguminosarum ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Rhizobium meliloti ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Rhizobium phaseoli ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Rhizobium trifolii ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Saccharomyces bayanus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Saccharomyces cerevisiae GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Saccharomyces pastorianus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Schizosaccharomyces pombe GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Streptococcus thermophilus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Trichoderma harzianum ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์,อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพ
Wickerhamomyce anomalus GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Xanthophyllomyces dendrorhous GILSP อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์
Zygosaccharomyces cerevisiae ประเภทที่ 1 อุตสาหกรรมผลิตอาหารและอาหารสัตว์