ศูนย์ชีววัสดุประเทศไทย

ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2 (อาคาร B, ชั้น 8)
143 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

+66 (0)2117 8000
+66 (0)2117 8001
tbrcservice@biotec.or.th
ฝากจุลินทรีย์และชีววัสดุ

Q: มีขั้นตอนการฝากอย่างไร

A: ผู้ฝากกรอกฟอร์มฝากผ่านระบบออนไลน์ก่อนที่จะส่งตัวอย่างไปฝากที่ TBRC

 1. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการระบบออนไลน์ของ TBRC กรุณาสมัครสมาชิก
 2. ไปที่เมนู “งานบริการ” ----> เลือกประเภทการฝาก ----> เลือกประเภทชีววัสดุที่ต้องการฝาก
 3. กรอกและส่งฟอร์มฝากผ่านระบบออนไลน์ให้ TBRC
 4. หลังจาก TBRC ตอบรับการฝาก ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งให้ส่งฟอร์มฝากฉบับที่ลงนามแล้วพร้อมกับชีววัสดุที่ต้องการฝากไปยัง TBRC


Q: มีค่าบริการในการฝากหรือไม่

A:

 1. ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ ไม่มีค่าบริการ
 2. ฝากแบบ Safe deposit และ Patent deposit
  ตรวจสอบค่าบริการโดยไปที่เมนู “งานบริการ” ----> เลือกประเภทการฝาก ----> เลือกประเภทชีววัสดุที่ต้องการฝาก ----> ค่าบริการ


Q: ผู้ฝากสามารถขอรับบริการจุลินทรีย์หรือชีววัสดุที่เคยฝากที่ TBRC ได้หรือไม่

A: ผู้ฝากสามารถขอรับบริการจุลินทรีย์หรือชีววัสดุที่ตนเองเคยฝากที่ TBRC ได้ (สำหรับจุลินทรีย์หรือชีววัสดุที่ฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ ไม่มีค่าบริการเมื่อขอรับบริการ 2 ครั้งแรก)Q: ผู้ฝากสามารถขอให้ TBRC ฝากจุลินทรีย์ชนิดใหม่ (Type strain) ต่อไปยังศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์ต่างประเทศได้หรือไม่

A: สำหรับการฝากแบบเผยแพร่แก่สาธารณะ ผู้ฝากสามารถขอให้ TBRC ฝากจุลินทรีย์ชนิดใหม่ต่อไปยังศูนย์เก็บรักษาจุลินทรีย์อื่นได้โดยไม่มีค่าบริการ กรุณาอ่านรายละเอียดของบริการ

บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

Q: มีขั้นตอนขอรับบริการอย่างไร

A: TBRC ใช้ระบบออนไลน์ในการให้บริการจุลินทรีย์และชีววัสดุ

 1. สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้บริการระบบออนไลน์ของ TBRC กรุณาสมัครสมาชิก
 2. ค้นหาจุลินทรีย์และชีววัสดุจาก แค็ตตาล็อก และส่งคำขอรับบริการผ่านระบบออนไลน์ไปยัง TBRC
 3. ตรวจสอบสถานะการขอรับบริการ ได้จากบัญชีผู้ใช้ของท่าน


Q: ใช้เวลากี่วันในการส่งจุลินทรีย์และชีววัสดุ

A: TBRC จะเตรียมตัวอย่างหลังจากได้รับค่าบริการและเอกสาร Material Transfer Agreement ที่ลงนามแล้วฉบับจริง สำหรับผู้ขอรับบริการในประเทศใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ สำหรับผู้ขอรับบริการต่างประเทศใช้เวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

 1. จุลินทรีย์
  จุลินทรีย์แบบระเหิดแห้ง (Freeze-dried culture) หรือระเหยแห้ง (Liquid-dried culture) จะถูกส่งภายใน 7 วัน ส่วนจุลินทรีย์แบบเชื้อสดอาจใช้เวลาเตรียมนานกว่าทั้งนี้ขึ้นกับชนิดจุลินทรีย์
 2. พลาสมิดและชีววัสดุระดับโมเลกุล (Molecular materials)
  พลาดมิดจะถูกส่งในรูปแบบที่อยู่ในจุลินทรีย์เจ้าบ้านแบบเชื้อสด พลาสมิดบางตัวอย่างจะถูกส่งในรูปแบบ DNA
  จุลินทรีย์เจ้าบ้านจะถูกส่งแบบระเหิดแห้ง (Freeze-dried culture) ระเหยแห้ง (Liquid-dried culture) หรือเชื้อสด
  ตัวอย่างแบบระเหิดแห้ง (Freeze-dried culture) ระเหยแห้ง (Liquid-dried culture) และ DNA จะถูกส่งภายใน 7 วัน ส่วนตัวอย่างแบบเชื้อสดอาจใช้เวลาเตรียมนานกว่า
 3. ไวรัส
  ไวรัสจะถูกส่งในสภาวะแช่แข็ง (น้ำแข็งแห้ง) ภายใน 7 วัน โดยใช้บริการของบริษัท เวิลด์ คูเรียร์ ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการส่งได้ในบางประเทศ
 4. Antibodies
  Antibody solution จะถูกส่งในสภาวะแช่เย็นที่อุณหภูมิ 4-8 องศาเซลเซียสภายใน 7 วัน กรณีขอรับบริการปริมาณมากอาจใช้เวลามากกว่า 7 วันในการผลิตเพิ่ม โดย TBRC จะแจ้งกำหนดวันส่งให้ผู้ขอรับบริการทราบล่วงหน้า การส่ง Antibody solution จะใช้บริการของบริษัท เวิลด์ คูเรียร์ ซึ่งอาจไม่สามารถให้บริการส่งได้ในบางประเทศ
  Purified antibody จะส่งในรูปแบบทำแห้ง (Freeze-dried form) โดย TBRC จะแจ้งกำหนดวันส่งให้ผู้ขอรับบริการทราบล่วงหน้า


Q: กรณีใดบ้างที่ไม่คิดค่าบริการ

A: TBRC คิดค่าบริการจุลินทรีย์และชีววัสดุแบบไม่แสวงผลกำไรเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา ซึ่งกรณีที่ไม่มีค่าบริการได้แก่

 1. ผู้ฝากขอรับบริการจุลินทรีย์หรือชีววัสดุที่ตนเองเคยฝากที่ TBRC แบบเผยแพร่แก่สาธารณะ โดยไม่มีค่าบริการเมื่อขอรับบริการ 2 ครั้งแรก
 2. ผู้ฝากสามารถขอรับบริการ Type strains สปีชีส์อื่นๆ ได้เท่ากับจำนวน Type strains ที่ตนเองเคยฝากโดยไม่มีค่าบริการ
บริการจำแนกชนิดจุลินทรีย์

Q: ใช้เวลากี่วันในการรับทราบผลวิเคราะห์

A:

 1. ตัวอย่างที่ส่งรอบปกติ (Regular schedule)
  o สำหรับวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ ถ้าได้รับจุลินทรีย์ที่พร้อมสำหรับทำการวิเคราะห์ภายในวันที่ 1 - 7 ของเดือน จะส่งรายงานผลการจำแนกแบคทีเรียและยีสต์ให้ผู้ขอรับบริการภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป และจะส่งรายงานผลจำแนกราให้ผู้ขอรับบริการภายในวันที่ 7 ของสองเดือนถัดไป
  o สำหรับวิธี MALDI-TOF ถ้าได้รับแบคทีเรียหรือยีสต์ที่พร้อมสำหรับทำการวิเคราะห์ภายในวันที่ 1 - 7 ของเดือน จะส่งรายงานผลจำแนกให้ผู้ขอรับบริการภายในวันที่ 15 ของเดือนเดียวกัน
 2. ตัวอย่างที่ส่งกรณีเร่งด่วน (Priority service)
  o สำหรับวิธีวิเคราะห์ลำดับนิวคลีโอไทด์ จะส่งรายงานผลจำแนกให้ผู้ขอรับบริการประมาณ 14 วันหลังจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยได้รับตัวอย่างที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์
  o สำหรับวิธี MALDI-TOF จะส่งรายงานผลจำแนกให้ผู้ขอรับบริการประมาณ 1 วันหลังจากศูนย์ชีววัสดุประเทศไทยได้รับตัวอย่างที่พร้อมสำหรับการวิเคราะห์ (จุลินทรีย์อายุ 1 วัน สำหรับสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตเร็ว และอายุ 2 - 3 วัน สำหรับสายพันธุ์ที่เจริญเติบโตช้า)
  *จะส่งรายงานเมื่อได้รับค่าบริการครบถ้วนแล้วเท่านั้น